Όμιλοι
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων
January 2022
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
February 2022
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Πού θα μας βρείτε...

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Erasmus+ Τύπος Δράσης Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης KA1

Τίτλος σχεδίου «Προωθώντας το τρίπτυχο ?Καινοτομία, έρευνα και πειραματική εφαρμογή με χρήση ψηφιακών εργαλείων? στο Πειραματικό Γυμνάσιο: η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης»

Έναρξη 15-06-2015

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του 1ου ΠΠΓΘ στο προτεινόμενο σχέδιο ευρωπαϊκής κινητικότητας συνέβαλλε στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη και στην προαγωγή της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Ειδικότερα, οι ικανότητες που αναπτύχθηκαν/βελτιώθηκαν από τους συμμετέχοντες σε κάθε σχεδιαζόμενη δραστηριότητα ήταν οι εξής:

(α) Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων

Οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν επιπλέον γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ και την ενσωμάτωση τους σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και εξοικειώθηκαν με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων ως μέσων επικοινωνίας εντός της σχολικής κοινότητας. Έτσι, ανέπτυξαν  δεξιότητες κριτικής αναζήτησης πηγών αλλά και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Ενίσχυσαν σημαντικά τη δημιουργικότητά τους, καθώς ήρθαν σε επαφή με νέους παιγνιώδεις τρόπους αύξησης των κινήτρων των μαθητών. Παρήγαγαν νέο διδακτικό υλικό ελκυστικό για τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα απέκτησαν πρακτικές ιδέες για την απλοποίηση της θεωρητικής γνώσης και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Οι πιο ?απαιτητικοί? διδάσκοντες ήρθαν σε επαφή με τεχνολογίες αιχμήςαπέκτησαν δεξιότητες εμπλουτισμού της διδασκαλίας με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία.   

(β) Δομημένες επισκέψεις σε σχολεία της Ευρώπης

Πρόκειται για δράσεις που παρέχουν στους εκπαιδευτικούς πολλαπλά ερεθίσματα σε σχέση με όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής. Δύο εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν σχολεία και φορείς της Φινλανδίας και Ισλανδίας και βίωσαν τη σχολική καθημερινότητα.  Ήρθαν σε επαφή με καινοτόμες πρακτικές ως προς την εφαρμογή των ΑΠΣ, την αξιοποίηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Μέσα από την πολυδιάστατη ευρωπαϊκή εμπειρία ανέπτυξαν  οργανωτικές δεξιότητες αλλά και δεξιότητες διερεύνησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

(γ) Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ για τη διδασκαλία της γαλλικής

Ο συμμετέχων, ερχόμενος σε επαφή με τις νέες τάσεις και μεθοδολογίες για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο του ΚΕΠΑ, αποσκοπεί στην ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής νοημάτων όπως αυτά δηλώνονται στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής τους, σε γραπτά και προφορικά κείμενα διαφορετικών ειδών λόγου. Ταυτόχρονα στοχεύει στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης του μαθητή καθώς η μαθησιακή διαδικασία συνδέεται άρρηκτα με την ποικιλία μορφών κειμένου που παράγονται στα σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας, δηλαδή με τη χρήση γλωσσικών αλλά και μη γλωσσικών μέσων, πολυμεσικών εργαλείων μάθησης και πολυτροπικών κειμένων, απαραίτητων για την αποτελεσματική επικοινωνία πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ανταποκρίνεται σε ποικίλες μαθησιακές και διδακτικές ανάγκες.

(δ) Ενίσχυση της διαδραστικής μάθησης

Η σύνδεση μουσείου-επιστήμης-κοινωνίας θ συμβάλει στον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας με διαδραστικά μέσα. Οι συμμετέχοντες εφοδιάστηκαν με γνώσεις και δεξιότητες για την πραγματοποίηση project που εμπλέκουν το μαθητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες αυξημένου ενδιαφέροντος και που αποδεικνύουν τη σύνδεση της επιστημονικής θεωρίας με την καθημερινή πράξη, στο πλαίσιο των ΦΕ και των Μαθηματικών.

(ε) Γνωριμία με τη στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης   

Η συμμετοχή σε επιμορφώσεις για την αειφόρο ανάπτυξη καταστεί τον συμμετέχοντα εκπαιδευτικό κοινωνό της ευρωπαϊκής ιδέας και ταυτότητας. Ο εκπαιδευτικός που συμμετείχε μπόρεσε να  αντιληφθεί σφαιρικά το αειφόρο σχολείο, στο οποίο όλοι μαθαίνουν και δημιουργούν με γνώμονα την προάσπιση του περιβάλλοντος και του δικαιώματος διαβίωσης σε συνθήκες οικονομικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός  απόκτησε δεξιότητες συνδιαλλαγής σε φλέγοντα ζητήματα που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική και το όραμα της Unesco για την εκπαίδευση. Σε κάθε δράση η ανάγκη των συμμετεχόντων να διεπιδράσουν με ευρωπαίους συναδέλφους εξάσκησε  τις γλωσσικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την εφαρμογή πειραματικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας, την παραγωγή ανοιχτών ψηφιακών πόρων με τη μορφή αποθετηρίων και την ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης και εκπαιδευτικής πρακτικής στην Ευρώπη.

Οι προγραμματισμένες δράσεις χρονολογικά με βάση το σκοπό/ τη θεματική, τον τίτλο, τη χώρα υποδοχής, τη διάρκεια και το διοργανωτή φορέα περιγράφονται παρακάτω:

1. Στόχος: Σύνδεση μουσείου &επιστήμης, ανάπτυξη του επιστημονικού γραμματισμού μέσω της διερευνητικής μάθησης

Τίτλος: Science Museum & School: A Cooperation to improve Teaching, Learning & Discovery

Χώρα: Ιταλία

Διάρκεια: 28/6 έως 4/7/2015

Διοργανωτής: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Εκπαιδευτικός που συμμετείχε: Αμαλία Καραμήτρου

2. Στόχος: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακών και επικοινωνιακών εργαλείων με χρήση αυθεντικών κειμένων για την εκμάθηση της γαλλικής ως ξένη γλώσσα

Τίτλος: Formation pour professeurs et formateurs de FLE ?Didactique et m?thodologie du FLE / FLS?

Χώρα: Γαλλία

Διάρκεια: 18-28/7/2016

Διοργανωτής: Universit? de Franche-Comt?, Besan?on

Εκπαιδευτικός που συμμετείχε: Παπανικολάου Ανδρέας


papanikolaou

3. Στόχος: Τόνωση της ευρωπαϊκής διάστασης του σχολείου μέσω της εξοικείωσης με τη στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης

Τίτλος: International Seminar on Education for Sustainable Development (ESD) in relation to UNESCO?s new Global Action Programme on Education for Sustainable Development (GAP/ESD)

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Διάρκεια: 5-7/11/2015

Διοργανωτής: Learning Teacher Network (Partner Network to UNESCO)

Εκπαιδευτικός που συμμετείχε: Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

4. Στόχος: Ενίσχυση της καινοτομίας σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής, Δομημένη επίσκεψη σε σχολικές μονάδες (Ι)

Τίτλος: Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar

Χώρα: Ισλανδία

Διάρκεια: 24-30/04/16 Διοργανωτής: English Matters'

Εκπαιδευτικός που συμμετείχε: Ελένη Καλαϊτζίδου ? ΠΕ19 Πληροφορικός

DSC 0651

5. Στόχος: Ενίσχυση της καινοτομίας &της δημιουργικότητας, Ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού

Τίτλος: Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom

Χώρα: Πορτογαλία

Διάρκεια: 27/6/2016-02/07/2016

Διοργανωτής: CREF ? Education, Resources and Training Centre

Εκπαιδευτικός που συμμετείχε: Δέσποινα Αυγερινού - ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

6. Στόχος: Εξοικείωση με νεωτερικές μεθόδους διδασκαλίας: διαδραστική μάθηση

Τίτλος: Interactive Teaching - Using Educational Games in order to Enhance Learner? motivation

Χώρα: Γερμανία (Konstanz)

Διάρκεια: 07-13/11/2016

Διοργανωτής: Eruditus

Εκπαιδευτικός που συμμετείχε: Ευθυμία Πέτκου

IMG 20161111_162623_847

7. Στόχος: Ενίσχυση της καινοτομίας σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής, Δομημένη επίσκεψη σε σχολικές μονάδες (ΙΙ)

Τίτλος: Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar

Χώρα: Φινλανδία

Διάρκεια: 08-14/05/2016 07-13/10/2017

Διοργανωτής: English Matters'

Εκπαιδευτικός που συμμετείχε: Μαρία Μιτσιάκη

 

Διάκριση του σχολείου μας στο Πρόγραμμα Teachers4Europe 2016

Η εκπαιδευτικός Αυγερινού Δέσποινα (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) με ομάδα μαθητών της Β και Γ τάξης του σχολείου μα,ς συμμετείχαν στο πρόγραμμα Τeachers4Europe 2015-16, υλοποιώντας δύο εργασίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν με άριστα. Ακολούθησε βράβευση στην τελετή λήξης του προγράμματος στο στέκι της Ευρώπης στην Αθήνα και επίσκεψη-ξενάγηση των βραβευθέντων εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

επίσκεψη-ξενάγηση των βραβευθέντων εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες

 

Erasmus+ KA2

2015-2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το σχολείο μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + KA2 με τίτλο «Μαθητική υγεία και ευεξία». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών γυμναστηρίων από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Αγγλία, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα που αφορούν την υγεία και ευεξία των μαθητών. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, φιλοδοξεί να δημιουργήσει «εργαλεία» για την εκπαιδευτική διαδικασία που θα είναι απαραίτητα για τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς δασκάλους και καθηγητές ώστε μέσα από τα δικά τους μαθήματα να υποστηρίζουν την ανάπτυξη μιας μελλοντικής υγιούς κοινωνίας.

DRAKOU

Την παιδαγωγική ομάδα απαρτίζουν όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, με υπεύθυνη την κ. Δράκου Αμαλία και βοηθό ? συνεργάτη την κ. Αυγερινού Δέσποινα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια μέσα στα οποία έχουν προγραμματιστεί διάφορες δράσεις και συναντήσεις. Ήδη πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση όλων των εμπλεκομένων φορέων (Λας Πάλμας, Ισπανία, 30 Ιανουαρίου 2016 ? 4 Φεβρουαρίου 2016) και διάφορες δράσεις στο σχολείο μας.

Η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε είναι η http://phwb-project.com/

 

Βραβείο e-twinning

Σχολ. έτος 2013-14

Συγχαρητήρια στην κ. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα, για το έργο RICE IN EUROPE που εκπόνησε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης eTwinning και βραβεύθηκε με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα βραβεία:

e-Twinning Quality Label

European Quality Label

 

Πρόγραμμα logo eTw

(Σχολ. Έτος: 2012-2013)

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ελευθερία Γουγούση

Πλήθος μαθητών: 25 

Τάξεις: Α', Β', Γ΄

 

Τι είναι το eTwinning;

Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.

Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες, προκειμένου να διευκολύνουν τα σχολεία να διαμορφώσουν βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε οποιοδήποτε μάθημα.

Τι είναι ένα eTwinning Έργο;

Σχολεία από τουλάχιστον δύο χώρες, που προέρχονται από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργούν ένα έργο και χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να διεξάγουν την εργασία τους.

Τι είναι το TwinSpace;

Το TwinSpace είναι μία πλατφόρμα που μπορούν να χρησιμοποιούν τα σχολεία για να συνεργάζονται για το έργο τους. Κάθε έργο έχει το ιδιωτικό του TwinSpace που διατίθεται μέσω του Desktop για τους συνεργάτες και μέσω της αρχικής σελίδας της Διαδικτυακής Πύλης για τα προσκεκλημένα μέλη.

Το TwinSpace προσφέρει έναν αριθμό εργαλείων για τη συνεργασία και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης μίας ιδιωτικής αίθουσας chat που είναι ανοικτή συνεχώς (π.χ. οι μαθητές σας μπορούν να κάνουν chat με τους συνεργάτες τους ακόμη και μετά το σχολείο σε ένα ασφαλές online περιβάλλον), ένα mailbox, φόρουμ και ένα ημερολόγιο. Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο TwinSpace απευθείας από www.etwinning.net χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους.

Το σχολείο μας φέτος συμμετέχει στο έργο Oliver Owl travels around Europe. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ισπανία η Γαλλία και το σχολείο μας και υπάρχει πιθανότητα να εμπλακούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και άλλους πολιτισμούς.

Ο Oliver Owl είναι μια λούτρινη κουκουβάγια με καταγωγή από την Αγγλία. Ταξιδεύει με το ταχυδρομείο με σκοπό να γνωρίσει την πόλη, το σχολείο, τις παραδόσεις και τις συνήθειες των εμπλεκόμενων χωρών. Αν υπάρχει χρόνος μαθαίνει και κάποιο βασικό λεξιλόγιο.

 

Περισσότρες πληροφορίες κάντε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο του eTwinning.